Gemstones Meaning

AGAAT / AGATE AMETHIST / AMETHYST ANGELITE AVENTURIJN / AVENTURINE CARNEOOL / CARNELIAN CITRIEN / CITRINE HEMATIET / HEMATITE JASPIS / JASPER KATHEDRAAL KWARTS / ROCK CRYSTAL ONYX OPAAL / OPAL ROOKKWARTS / SMOKEY QUARTZ ROZENKWARTS / ROSE QUARTZ TIJGEROOG / TIGER’S EYE ZOETWATER PAREL / FRESHWATER PEARL AGAAT / AGATE

AGAAT

 Algemene informatie

Agaat is een variant chalcedoon en kan wit, grijzig, blauw, roodachtig en verschillende bruintinten zijn met smalle banden in verschillende kleuren. Afhankelijk van de kleur en banden onderscheidt men verschillende varianten zoals: boomagaat, Botswana agaat, kantagaat, mosagaat, snakeskin of slangenhuid agaat, turitella agaat en vuuragaat. De steen is licht doorschijnend en heeft een matte tot zijdeglans.

Werking

Aarding, bescherming en stabilisatie.
Agaat is een aardende, stabiliserende en beschermende steen. De steen bevordert innerlijke rust en een kalme en nuchtere houding. Het stimuleert spirituele en geestelijke groei door aan te zetten tot zelfreflectie en spoort aan even afstand te nemen en alles wat objectiever te bekijken. Het bevordert rationeel en logisch denken, concentratie, het analytisch vermogen en helpt daarom om praktische oplossingen te vinden voor problemen. Agaat beschermt het aura, geeft een veilig gevoel en brengt balans in lichaam, ziel en geest. Fysiek is agaat een goede steen om tijdens de zwangerschap te dragen (voor zowel moeder als kind) omdat het beschermend werkt, groei stimuleert en een gunstige werking op de baarmoeder heeft. Het heeft een positieve invloed op maag, blaas (bij bijvoorbeeld een blaasontsteking), ogen, bloedvaten en stimuleert de stofwisseling.

Verzorging

Agaat kan op alle manieren gereinigd en opgeladen worden.

Sterrenbeeld

Tweelingen en Schorpioen.

Chakra

Afhankelijk van kleur.

Etymologie

Agaat is genoemd naar de Achates (tegenwoordig de Drillo genaamd), een rivier in het zuiden van Sicilië waar de steen voor het eerst gevonden werd. 

__________

AGATE 

General information

Agate is a variant of chalcedony and can be white, greyish, blue,
reddish and different brown tones with narrow bands of different
Colors. Depending on the color and bands, different variants are
distinguished, such as: tree agate, Botswana agate, lace agate, moss
agate, snakeskin or snakeskin agate, turtle agate and fire agate. The
stone is slightly translucent and has a matte to satin gloss.

Power

Grounding, protection and stabilization.

Agate is a grounding, stabilizing and protective stone. The stone
promotes inner peace and a calm and sober attitude. It stimulates
spiritual and spiritual growth by encouraging self-reflection and urges
you to take a step back and look at everything a little more objectively.
It promotes rational and logical thinking, concentration, the analytical
ability and therefore helps to find practical solutions to problems.
Agate protects the aura, gives a feeling of safety and brings balance to
body, soul and spirit. Physically agate is a good stone to wear during
pregnancy (for both mother and child) because it has a protective
effect, stimulates growth and has a beneficial effect on the uterus. It
has a positive effect on the stomach, bladder (for example a bladder
infection), eyes, blood vessels and stimulates the metabolism.

Grooming

Agate can be cleaned and recharged in all ways.

Zodiac sign

Gemini and Scorpio.

Chakra

Depending on color.

Etymology

Agate is named after the Achates (now called the Drillo), a river in
southern Sicily where the stone was first found. 

AMETHIST / AMETHYST

AMETHIST 

Algemene informatie

Amethist is een lila tot donkerpaarse, doorzichtige steen met een glasachtige glans. De steen behoort tot de macrokristallijne kwarts- familie. Groene amethist ontstaat door verhitting van paarse amethist en heet prasioliet

Werking

Amethist heeft een beschermende en zuiverende werking. De steen bevordert zelfinzicht en helpt je om eerlijk te zijn naar jezelf toe over gedrag dat schadelijk kan zijn en niet in dienst is van je hoogste zelf. Het helpt je bijvoorbeeld om verslavingen te onderkennen en aan te pakken. Daarnaast geeft de steen ook inzicht in emotionele processen waardoor bepaalde (pijnlijke) ervaringen verwerkt kunnen worden en ook vermijdend gedrag op dit vlak veranderd kan worden. Amethist is vanwege haar reinigende werking ook heel geschikt om een ruimte te zuiveren. Samen met bergkristal en rozenkwarts creëert het een harmonische sfeer. Omdat het de bovenste chakra’s stimuleert, kan het de intuïtie, spirituele groei en inzichten bevorderen, zeker voor mensen die aan het begin staan van hun spirituele pad. Amethist heeft ook een reinigende werking op het lichaam en een positieve invloed op het zenuwstelsel, hoofdpijn en migraine en nachtmerries en andere slaapproblemen.

De kwarts in amethistkwarts versterkt de werking van de amethist.

Verzorging

Amethist kan onder invloed van (fel) zonlicht verkleuren.

Sterrenbeeld

Vissen & Waterman

Chakra

Voorhoofdchakra (6e) en kruinchakra (7e)

Etymologie

Amethist is afgeleid van het Griekse woord amethustos = tegen de roes of niet bedwelmend en vindt zijn oorsprong in het oude bijgeloof dat de drager ervan beschermd wordt tegen de roeswerking van wijn. Van wijn die gedronken wordt uit een van amethist vervaardigde beker zou men niet dronken kunnen worden. 

______________

AMETHYST 

General information

Amethyst is a lilac to dark purple translucent stone with a glassy shine. The stone belongs to the macro crystalline quartz family. Green amethyst is created by heating purple amethyst and is called prasiolite

Power

Amethyst has a protective and purifying effect. The stone promotes self- understanding and helps you to be honest with yourself about behavior that can be harmful and is not in the service of your highest self. For example, it helps you to recognize and tackle addictions. In addition, the stone also provides insight into emotional processes through which certain (painful) experiences can be processed and avoidance behavior in this area can also be changed. Due to its cleaning effect, amethyst is also very suitable for purifying a room. Together with rock crystal and rose quartz it creates a harmonious atmosphere. Because it stimulates the upper chakras, it can promote intuition, spiritual growth and insight, especially for people who are at the beginning of their spiritual path. Amethyst also has a cleansing effect on the body and a positive effect on the nervous system, headaches and migraines and nightmares and other sleeping problems.

The quartz in amethyst quartz enhances the effect of the amethyst.

Grooming

Amethyst can discolour under the influence of (bright) sunlight.

Zodiac sign

Pisces & Aquarius

Chakra

Forehead chakra (6th) and crown chakra (7th)

Etymology

Amethyst is derived from the Greek word amethustos = against intoxication or not intoxicating and has its origins in the ancient superstition that the wearer is protected against the intoxication of wine. One could not get drunk on wine drunk from an amethyst cup. 

ANGELITE

ANGELIET 

Algemene informatie

Angeliet is de lichtblauwe anhydriet soort en behoort tot de sulfaten. De steen is opaak met een glasglans. Angeliet is eigenlijk gecomprimeerde celestiet en heeft daarom een sterke connectie met de eigenschappen van deze steen. Lavendel anhydriet wordt ook wel foutief lavendel angeliet genoemd.

Werking

Angeliet is een beschermende en kalmerende steen. Het bevordert een gevoel van innerlijke vrede, verbondenheid, empathie en mededogen. Het heeft een kalmerende werking bij zware psychische belasting en heftige emoties. Het helpt je eerlijk zijn en gevoelens te uiten en om veranderingen en zaken die niet veranderd kunnen worden te accepteren. Angeliet bevordert astraal reizen en spirituele ervaringen en communicatie (met name met engelen) maar zorgt er ook voor dat je goed geaard blijft. Fysiek heeft angeliet een positieve werking op de nieren en de waterhuishouding in het lichaam, vochtophoping of oedeem, keel, ontstekingen, schildklier, longen en werkt verkoelend. Verzorging

Angeliet niet reinigen met water. De steen kan hier door aangetast worden.
Toepassingen

 • Angeliet kan op of bij het lichaam gedragen worden.

 • Angeliet kan op de keel gelegd worden of zo dicht mogelijk

  bij de keel gedragen worden voor het verbeteren van communicatieve vaardigheden of uiten van gevolens en bij keel- en schildklierproblemen.

 • Angeliet kan op het derde oog geplaats worden bij astraal reizen en om contact te maken met engelen en hogere energiëen.

  Chakra

  Keel chakra (5e) & voorhoofd chakra (6e)

  Sterrenbeeld

  Waterman

  Etymologie

  Angeliet is vanwege zijn werking en zachtblauwe kleur vernoemd naar angel of engel. ______________________

ANGELITE 

General information

Angelite is the light blue anhydrite type and belongs to the sulfates. The stone is opaque with a glass shine. Angelite is actually compressed celestite and therefore has a strong connection with the properties of this stone. Lavender anhydrite is also incorrectly called lavender angelite.

Power

Angelite is a protective and calming stone. It promotes a sense of inner peace, belonging, empathy and compassion. It has a calming effect on heavy psychological stress and intense emotions. It helps you to be honest and to express feelings and to accept changes and things that cannot be changed. Angelite promotes astral travel and spiritual experiences and communication (especially with angels) but also ensures that you stay well grounded. Physically angelite has a positive effect on the kidneys and the water balance in the body, fluid retention or edema, throat, inflammation, thyroid gland, lungs and has a cooling effect.

Grooming

Do not clean Angelite with water. The stone can be affected by this.

Applications

Angelite can be worn on or near the body.

Angelite can be placed on the throat or worn as close to the throat as possible to improve communication skills or expressing effects and for throat and thyroid problems.

Angelite can be placed on the third eye for astral travel and to make contact with angels and higher energies.

Chakra

Throat chakra (5th) & forehead chakra (6th)

Zodiac sign

Aquarius

Etymology

Angelite is named after angel or angel because of its effect and soft blue color. 

AVENTURIJN / AVENTURINE

AVENTURIJN 

Algemene informatie

Aventurijn is een kwarts en vaak groen van kleur maar kan ook oranje, bruin, geel, blauw of grijs zijn. De steen is doorschijnend en lijkt te glinsteren door mineraalinsluitsels.

Werking

Aventurijn werkt kalmerend en beschermend en bevordert een gevoel van welzijn. De steen trekt voorspoed en geluk aan en motiveert je om je dromen waar te maken. De steen stimuleert tolerantie, geduld, enthousiasme, inlevingsvermogen, individualiteit en het bedenken van ideeën. Het werkt ontspannend en kalmerend bij woede, ergernis en irritaties. Aventurijn bevordert besluitvaardigheid, volharding, waarneming en creativiteit. De steen absorbeert elektromagnetische straling (van bijvoorbeeld mobiele telefoons en computers) en beschermt tegen de invloeden van milieuvervuiling en wateraders. Aventurijn werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en heeft tevens een positieve werking op stress gerelateerde hoofdpijn en migraine, bindweefsel, ogen, zenuwstelsel, spieren en op mensen die stotteren en snel blozen.

Verzorging

Aventurijn kan op alle manieren gereinigd en opgeladen worden.

Toepassingen

 • Aventurijn kan op of bij het lichaam gedragen worden. De steen werkt het beste als hij langere tijd gedragen wordt.

 • In acute gevallen kan de steen op een relevante plaats gelegd worden.

 • Aventurijn kan verwerkt worden tot een elixer voor bijvoorbeeld huidproblemen.

  Chakra

  Hart chakra (4e)

  Sterrenbeeld

  Stier, tweelingen & maagd 


_____________________

AVENTURINE

General information
Aventurine is a quartz and often green in color but can also be orange, brown, yellow, blue or gray. The stone is translucent and appears to sparkle due to mineral inclusions.

Operation
Aventurine has a calming and protective effect and promotes a feeling of well-being. The stone attracts prosperity and happiness and motivates you to make your dreams come true. The stone stimulates tolerance, patience, enthusiasm, empathy, individuality and coming up with ideas. It has a relaxing and calming effect on anger, annoyance and irritation. Aventurine promotes decisiveness, persistence, perception and creativity. The stone absorbs electromagnetic radiation (from mobile phones and computers, for example) and protects against the effects of environmental pollution and water veins. Aventurine has an analgesic, anti-inflammatory effect and also has a positive effect on stress-related headaches and migraines, connective tissue, eyes, nervous system, muscles and on people who stutter and flush quickly.

Grooming
Aventurine can be cleaned and recharged in all ways.

Applications
Aventurine can be worn on or near the body. The stone works best when worn for a longer period of time.
In acute cases, the stone can be placed in a relevant place. Aventurine can be processed into an elixir for skin problems, for example.

Chakra
Heart chakra (4th)

Zodiac sign
Taurus, twins & virgin 

CARNEOOL / CARNELIAN

CARNEOOL 

Algemene informatie

Carneool is een oranjerode chalcedoonsoort. Sarder is een bruinachtige carneool. De steen is doorschijnend met een matte tot zijdeglans.

Werking

Carneool werkt aardend, activerend en vitaliserend. De steen werkt opbeurend en motiverend en geeft zelfvertrouwen en heeft hierdoor een positief effect op depressies, apathie en verwarring. Het maakt standvastig, behulpzaam, idealistisch, trekt succes aan en bevordert het vermogen om problemen snel en pragmatisch op te lossen. Carneool beschermt tegen negatieve emoties van andere mensen zoals jaloezie en woede en gaat hierdoor misbruik tegen. De steen bevordert de vruchtbaarheid, heeft een positieve werking op de vrouwelijke geslachtsorganen en helpt bij seksuele problemen zoals bijvoorbeeld frigiditeit en impotentie. Carneool bevordert de opname van vitamines, voedingsstoffen en mineralen en stimuleert de stofwisseling.

Toepassingen

 • Carneool kan op of bij het lichaam gedragen worden, bij voorkeur op de huid.

 • De steen kan verwerkt worden tot een elixer. Verzorging

  Carneool kan op alle manieren gereinigd en opgeladen worden.

  Sterrenbeeld

  Ram, Kreeft, Leeuw & Maagd.

  Chakra

  Heiligbeenchakra (2e)

  Etymologie

  Carneool is afgeleid van het Latijnse woord corneus = hoornachtig.

  Vindplaats

  Carneool wordt gevonden in India, Brazilië en Uruguay. 


___________________

CARNELIAN 

General information

Carnelian is an orange-red chalcedony variety. Sarder is a brownish carnelian. The stone is translucent with a matte to satin gloss.

Power

Carnelian has a grounding, activating and revitalizing effect. The stone is uplifting and motivating and gives self-confidence and therefore has a positive effect on depression, apathy and confusion. It makes steadfast, helpful, idealistic, attracts success and promotes the ability to solve problems quickly and pragmatically. Carnelian protects against negative emotions from other people such as jealousy and anger and thus prevents abuse. The stone promotes fertility, has a positive effect on the female sex organs and helps with sexual problems such as frigidity and impotence. Carnelian promotes the absorption of vitamins, nutrients and minerals and stimulates the metabolism.

Applications

Carnelian can be worn on or near the body, preferably on the skin. The stone can be processed into an elixir.
Grooming
Carnelian can be cleaned and recharged in all ways.

Zodiac sign

Aries, Cancer, Leo & Virgo.

Chakra

Sacral Chakra (2nd)

Etymology

Carnelian is derived from the Latin word corneus = horn-like.

Locations

Carnelian is found in India, Brazil and Uruguay. 

CITRIEN / CITRINE

 

CITRIEN 

Algemene informatie

Citrien is geel of oranjebruin van kleur. De steen behoort tot de macrokristallijne kwarts familie. Citrien wordt vaak nagemaakt
door amethist of rookkwarts te verhitten. Deze variant werkt minder krachtig dan natuurlijk voorkomende citrien. Smokey citrien is een combinatie van citrien en rookkwarts en verenigt de eigenschappen van beide stenen in zich.

Werking

Citrien is een zonnige en verwarmende steen. De steen bevordert zelfvertrouwen, zelfrespect, individualiteit, extraversie en stimuleert zelfverwezenlijking. Het geeft energie, levensvreugde en moed en helpt zo depressies, angsten en fobieën en zelfdestructief gedrag te overwinnen. Citrien trekt geluk, voorspoed, succes, rijkdom en overvloed aan en stimuleert de drager om dit met anderen te delen. De steen maakt creatief en bevordert zelfexpressie en helpt om conflicten binnen een groep op te lossen. Citrien beschermt de aura en reinigt de chakra’s. Ook fysiek zorgt de steen voor energie. Het stimuleert de spijsvertering en heeft een gunstige invloed op de maag, milt, alvleesklier en darmen. Ook helpt citrien bij infecties van de nieren en blaas, verbetert het de bloedcirculatie en helpt het mensen met chronisch vermoeidheidssyndroom.

Verzorging

Citrien kan op alle manieren gereinigd en opgeladen worden maar een beetje oppassen met zonlicht.

Toepassingen

 • Citrien kan op of bij het lichaam gedragen worden, bij voorkeur op de huid.

 • Er kan met de steen gemediteerd worden.

 • Citrien kan verwerkt worden tot een elixer en dit werkt met

  name goed bij menstruatieklachten en in de overgang.

  Chakra

  Zonnevlecht chakra (3e)

  Sterrenbeeld

  Tweelingen & Leeuw 

 

______________________

CITRINE 

General information

Citrine is yellow or orange-brown in color. The stone belongs to the macrocrystalline quartz family. Citrine is often copied by heating amethyst or smoky quartz. This variant is less powerful than naturally occurring citrine. Smokey citrine is a combination of citrine and smoky quartz and combines the properties of both stones.

Power

Citrine is a sunny and warming stone. The stone promotes self- confidence, self-esteem, individuality, extraversion and stimulates self- realization. It gives energy, joy of life and courage and thus helps to overcome depression, fears and phobias and self-destructive behavior. Citrine attracts happiness, prosperity, success, wealth and abundance and stimulates the wearer to share this with others. The stone makes creative and promotes self-expression and helps to resolve conflicts within a group. Citrine protects the aura and cleans the chakras. The stone also provides physical energy. It stimulates digestion and has a beneficial effect on the stomach, spleen, pancreas and intestines. Citrine also helps with infections of the kidneys and bladder, improves blood circulation and helps people with chronic fatigue syndrome.

Grooming

Citrine can be cleaned and recharged in all ways, but be careful with sunlight.

Applications

Citrine can be worn on or near the body, preferably on the skin. You can meditate with the stone.

Citrine can be processed into an elixir and this works particularly well with menstrual complaints and menopause.

Chakra

Solar plexus chakra (3rd)

Zodiac sign

Gemini & Leo 

HEMATIET / HEMATITE

 

HEMATIET 

Algemene informatie

Hematiet is een roodbruin tot zwartgrijs, soms iriserend mineraal met een metaalglans. Het is een ijzeroxide en het belangrijkste ijzererts. Hematiet is licht magnetisch maar niet zo sterk als magnetiet.

Werking

Hematiet werkt aardend, beschermend en harmoniserend. De steen geeft zelfvertrouwen, vergroot het zelfrespect en de overlevingsdrang en versterkt de wilskracht. Het verbetert de concentratie en het geheugen. Het is een goede steen om te dragen als hulp bij verslavingen en dwangstoornissen. Hematiet stimuleert de opname van ijzer en de vorming van rode bloedlichaampjes. Hematiet heeft een krachtige werking op het bloed en helpt bij problemen met de bloedsomloop, zoals bloedarmoede, aambeien en neusbloedingen. Het werkt eveneens bij kramp in de benen en bij slapeloosheid.

Verzorging

Hematiet kan op alle manieren gereinigd en opgeladen worden maar moet goed afgedroogd geworden als het in contact is geweest met water. De steen kan anders gaan roesten.

Toepassingen

 • Hematiet kan op of bij het lichaam gedragen worden.

 • De steen kan op een plek op het lichaam gelegd worden waar

  de werking nodig is.

 • Het kan verwerkt worden tot edelsteen water of een elixer via

  de indirecte methode waarbij het water niet in contact komt met de hematiet.

  Sterrenbeeld

  Ram

  Chakra

  Basischakra (1e)

  Etymologie

  Hematiet is afgeleid van het Griekse woord aima wat bloed betekent omdat het aarde en andere gesteente een roodachtige kleur kan geven. 

_________________

HEMATITE 

General information

Hematite is a reddish-brown to black-gray, sometimes iridescent mineral with a metallic luster. It is an iron oxide and the main iron ore. Hematite is slightly magnetic but not as strong as magnetite.

Power

Hematite has a grounding, protective and harmonizing effect. The stone gives self-confidence, increases self-esteem and the urge to survive and strengthens willpower. It improves concentration and memory. It is a good stone to wear to help with addictions and compulsive disorders. Hematite stimulates the absorption of iron and the formation of red blood cells. Hematite has a powerful effect on the blood and helps with circulatory problems such as anemia, hemorrhoids and nosebleeds. It also works for leg cramps and insomnia.

Grooming

Hematite can be cleaned and recharged in all ways but should be dried well if it has come into contact with water. Otherwise the stone can rust.

Applications

Hematite can be worn on or near the body.

The stone can be placed on a place on the body where the effect is needed.

It can be made into gemstone water or an elixir via the indirect method where the water does not come into contact with the hematite.

Zodiac sign

Ram
Chakra
Base Chakra (1st)

Etymology

Hematite is derived from the Greek word aima which means blood because it can give soil and other rocks a reddish color. 

JASPIS / JASPER

 

OCEAAN JASPIS 

Algemene informatie

Oceaan jaspis kan verschillen de kleuren en patronen vertonen.

Werking

Jaspis werkt aardend en beschermend. De steen helpt je je doelen waarmaken en ideeën omzetten in actie. Het maakt strijdlustig, daadkrachtig, volhardend, vastberaden en helpt je ergens voor 100% voor gaan. Jaspis helpt je ook voor jezelf opkomen en geeft moed, maakt je weerbaar en assertief en vermindert angst voor conflicten. Het maakt oprecht, eerlijk, hulpvaardig en zorgt voor balans in lichaam, ziel en geest. De steen bevordert ook organisatorische vaardigheden, snel denken en stimuleert de fantasie. Jaspis absorbeert negatieve energie en beschermt op deze manier tegen straling, negatieve invloeden en milieuvervuiling. Het maakt astraal reizen makkelijker. Fysiek heeft de steen een positieve invloed op de bloedsomloop, spijsvertering, darmen en de geslachtsorganen.

Naast de algemene eigenschappen van jaspis bevordert oceaan jaspis de doorstroming van energie. De steen helpt positieve, helende energie op de goede plek komen en voert negatieve energie af. Het werkt ontspannend en kalmerend en geeft een gevoel van vrijheid. Het bevordert een positieve instelling en helpt negatieve gevoelens en gedachten, zoals bijvoorbeeld zorgen, angst en depressie, verminderen. Fysiek werkt oceaan jaspis ontgiftend. Het heeft een positieve werking op het hormoonstelsel, de klieren, de organen en de spijsvertering.

Verzorging

Oceaan jaspis kan op alle manieren gereinigd en opgeladen worden.

Chakra

Afhankelijk van kleur

Sterrenbeeld

Maagd 

____________________________

JASPER (OCEAN JASPER) 

General information

Ocean jasper can differ in colors and patterns.

Power

Jasper is grounding and protective. The stone helps you achieve your goals and convert ideas into action. It makes you combative, decisive, persistent, determined and helps you 100% go for something. Jasper also helps you stand up for yourself and gives you courage, makes you resilient and assertive and reduces fear of conflict. It makes sincere, honest, helpful and provides balance in body, soul and spirit. The stone also promotes organizational skills, fast thinking and stimulates imagination. Jasper absorbs negative energy and in this way protects against radiation, negative influences and environmental pollution. It makes astral travel easier. Physically, the stone has a positive effect on the blood circulation, digestion, intestines and genitals.

In addition to the general properties of jasper, ocean jasper promotes the flow of energy. The stone helps positive, healing energy get into the right place and dissipates negative energy. It has a relaxing and calming effect and gives a feeling of freedom. It promotes a positive attitude and helps to reduce negative feelings and thoughts, such as worry, anxiety and depression. Physically, ocean jasper has a detoxifying effect. It has a positive effect on the endocrine system, glands, organs and digestion.

Grooming

Ocean jasper can be cleaned and recharged in all ways.

Chakra

Depending on color

Zodiac sign

Virgin 

KATHEDRAAL KWARTS / ROCK CRYSTAL

 

KATHEDRAAL KWARTS 

Algemene informatie

Kathedraal kwarts is een over het algemeen kleurloze of witte kwartssoort vernoemd naar de groeivorm van de kwartskristallen waarin je de vormen van de torens van een kathedraal kunt zien.

Werking

Kathedraal kwarts is een ideale steen om bij je te dragen als je op een spirituele ontdekkingsreis wilt gaan of jezelf wilt ontwikkelen. De kristallen zijn opgeladen met lichtenergie en spirituele kennis. Ook kan de steen je, bijvoorbeeld met behulp van meditatie, astraal reizen of channelen, in contact brengen met hogere entiteiten en bronnen van kennis. Kathedraal kwarts geeft je inzicht in jezelf, je plaats in het grotere geheel en je zieledoel. Het kan je vorige en toekomstige levens laten zien en hierdoor helpen bij het oplossen van karmische problemen. De kristallen stimuleren en versnellen de spirituele ontwikkeling en de drager kan mediamieke gaven en eigenschappen als helderziendheid ontwikkelen. Kathedraal kwarts is heel geschikt om samen met iemand of in een groep te gebruiken om kennis overdracht te vergemakkelijken of om bepaalde inzichten te delen.

Verzorging

Kathedraal kwarts kan op alle manieren gereinigd en opgeladen worden.

Chakra

Voorhoofd chakra (6e), kruin chakra (7e) en hogere chakra’s.

Element

Storm & Wind

Vindplaats

Kathedraal kwarts kan gevonden worden in Brazilië, Rusland, Zwitserland, en Madagascar 

 

 

_______________________

ROCK CRYSTAL 

General information

Rock Crystal is a generally colorless or white quartz type named after the growth shape of the quartz crystals in which you can see the shapes of the towers of a cathedral.

Power

Rock Crystal is an ideal stone to carry with you if you want to go on a spiritual journey of discovery or develop yourself. The crystals are charged with light energy and spiritual knowledge. The stone can also bring you into contact with higher entities and sources of knowledge, for example with the help of meditation, astral travel or channeling. Rock Crystal gives you insight into yourself, your place in the bigger picture and your soul purpose. It can show your past and future lives and thus help solve karmic problems. The crystals stimulate and accelerate spiritual development and the wearer can develop mediumistic gifts and qualities such as clairvoyance. Rock Crystal is very suitable to use with someone or in a group to facilitate knowledge transfer or to share certain insights.

Grooming

Rock Crystal can be cleaned and recharged in all ways.

Chakra

Forehead chakra (6th), crown chakra (7th) and higher chakras.

Element

Storm & Wind

Takes place

Rock Crystal can be found in Brazil, Russia, Switzerland, and Madagascar 

ONYX

 

ONYX 

Algemene informatie

Onyx is een chalcedoon variant met witte en zwarte banden. De steen is doorschijnend met een matte tot zijdeglans.

Werking

Onyx bij je dragen kan helpen in belastende en stressvolle situaties. De steen geeft steun, kracht en doorzettingsvermogen en helpt je je doelen te bereiken. Het maakt standvastig en verantwoordelijk en stimuleert zelfverwezenlijking. Onyx stimuleert analytisch denken, logica, concentratie en helpt om een nuchtere en realistische houding aan te nemen. Het is een goede steen voor mensen die makkelijk afgeleid of beïnvloed worden. Fysiek heeft onyx een positieve werking op het gehoor, het zenuwstelsel, het immuunsysteem, het gebit, botten en de voeten.

Verzorging

Onyx kan op alle manieren gereinigd en opgeladen worden.

Toepassingen

• Onyx kan gedurende langere tijd op of bij het lichaam gedragen worden (het is een langzaam werkende steen).

Sterrenbeeld

Steenbok

Chakra

Basischakra (1e) 

__________________

ONYX 

General information

Onyx is a chalcedony variety with white and black bands. The stone is translucent with a matte to satin gloss.

Power

Carrying onyx with you can help in stressful and stressful situations. The stone provides support, strength and perseverance and helps you achieve your goals. It makes steadfast and responsible and encourages self-realization. Onyx stimulates analytical thinking, logic, concentration and helps to adopt a sober and realistic attitude. It is a good stone for people who are easily distracted or influenced. Physically, onyx has a positive effect on the hearing, nervous system, immune system, teeth, bones and feet.

Grooming

Onyx can be cleaned and recharged in all ways.

Applications

Onyx can be worn on or near the body for extended periods of time (it is a slow-acting stone).

Zodiac sign

Capricorn

Chakra

Base Chakra (1st) 

OPAAL / OPAL

 

OPAAL 

Algemene informatie

Opaal kan kleurloos, wit, zwart, roze, oranje en sterk iriserend zijn. De steen is doorzichtig tot doorschijnend en heeft een glas- tot harsachtige glans. Er bestaan verschillende soorten vaak afhankelijk van kleur, bijvoorbeeld: hyaliet (kleurloos), cacholong (wit), vuuropaal (oranje met parelmoerglans), edelopaal (sterk iriserend), Andes opaal, girasol opaal en chrysopaal. Dendriet opaal heeft insluitsels en wordt ook wel merliniet genoemd. Opaliet of opaline is geen echte opaal maar (kunstmatig gemaakt) glas.

Werking

Opaal is een beschermende en activerende steen. Het maakt vrolijk, optimistisch, levenslustig, spontaan, origineel, creatief en stimuleert een interesse in kunst en waardering voor mooie dingen. De steen heeft ook een sterke connectie met liefde, passie en (genieten van) seksualiteit en maakt trouw en loyaal. Fysiek stimuleert opaal het zelfgenezend vermogen van het lichaam en werkt zuiverend. Het heeft een positieve werking op het geheugen, ziekte van Parkinson, infecties, koorts en bijnieren.

Verzorging

Opaal kan onder invloed van (fel) zonlicht verkleuren. Opaal kan ook beter niet met water gereinigd worden.

Toepassingen

 • Opaal kan op of bij het lichaam gedragen worden (vuuropaal is hier heel geschikt voor).

 • Opaal kan op het lichaam geplaatst worden (chrysopaal is hier heel geschikt voor). Dit is met name effectief op het hart.

 • Er kan met een opaal steen gemediteerd worden. Chakra

  Allemaal.

  Sterrenbeeld

  Kreeft, Schorpioen, Boogschutter & Vissen 

_____________________

OPAL
General information

Opal can be colorless, white, black, pink, orange, and highly iridescent. The stone is transparent to translucent and has a glass to resinous luster. Different types often exist depending on color, for example: hyalite (colorless), cacholong (white), fire opal (orange with pearlescent shine), precious opal (highly iridescent), Andean opal, girasol opal and chrysopal. Dendrite opal has inclusions and is also called merlinite. Opalite or opaline is not real opal but (artificially made) glass.

Power

Opal is a protective and activating stone. It makes people happy, optimistic, full of life, spontaneous, original, creative and stimulates an interest in art and appreciation for beautiful things. The stone also has a strong connection with love, passion and (enjoying) sexuality and makes it faithful and loyal. Physically, opal stimulates the body’s self- healing ability and has a purifying effect. It has a positive effect on memory, Parkinson’s disease, infections, fever and adrenal glands.

Grooming

Opal can discolour under the influence of (bright) sunlight. It is also better not to clean opal with water.

Applications

Opal can be worn on or near the body (fire opal is very suitable for this).

Opal can be placed on the body (chrysopal is very suitable for this). This is particularly effective on the heart.

You can meditate with an opal stone.

Chakra

All of them.

Zodiac sign

Cancer, Scorpio, Sagittarius & Pisces 

ROOKKWARTS / SMOKEY QUARTZ

ROOKKWARTS 

Algemene informatie

Rookkwarts is een doorzichtige steensoort met een glasachtige glans die heel lichtbruin tot zwart van kleur kan zijn. De steen behoort tot de macrokristallijne kwarts-familie.

Werking

Bescherming, aarding en ontspanning.

Rookkwarts is een sterk beschermende, aardende en ontgiftende steen (lichaam, ziel en geest). Het is bij uitstek een goede steen om te dragen bij klachten gerelateerd aan stress en in belastende situaties. De steen helpt ontspannen, loslaten en accepteren, weerstand bieden tegen stressvolle invloeden en zorgt voor geestelijke (veer)kracht. Rookkwarts heeft hierdoor ook een gunstige werking op angst (met name faalangst), nachtmerries, depressie en suïcidaliteit. De steen stimuleert een nuchtere, pragmatische en positieve houding en bevordert de concentratie. Rookkwarts beschermt tegen negatieve (elektromagnetische) straling (van bijvoorbeeld computers, mobiele telefoons en tv toestellen) en andere negatieve invloeden uit de omgeving (wateraders, milieuvervuiling, etc.) en helpt bij het mediteren. Het is een sterk aardende steen voor gebruik tijdens of na spirituele bezigheden. Fysiek werkt rookkwarts pijnstillend, ontkrampend en ontgiftend en heeft een positieve werking op rugklachten, zenuwen, buik, heupen, bekken, benen, hoofdpijn, restless legs syndroom en de geslachtsorganen. Het kan tevens helpen bij het stoppen met roken en andere verslavingen.

Verzorging

Rookkwarts kan onder invloed van (fel) zonlicht verkleuren.

Toepassingen

 • Rookkwarts kan op of bij het lichaam gedragen worden, bij voorkeur op de huid.

 • Om stress tegen te gaan kan men in elke hand een rookkwarts houden.

 • Bij pijn kan de steen op de betreffende plek van het lichaam geplaatst worden.

 • Voor een versterkende werking van rug en zenuwen kan de steen als hanger gedragen worden.

  Chakra

  Basischakra (1e)

  Sterrenbeeld

  Stier & Steenbok 

______________________

SMOKEY QUARTZ 

General information

Smoky quartz is a transparent type of stone with a glass-like shine that can be very light brown to black in color. The stone belongs to the macro crystalline quartz family.

Power

Protection, grounding and relaxation.

Smoky quartz is a strong protective, grounding and detoxifying stone (body, soul and spirit). It is pre-eminently a good stone to wear with complaints related to stress and in stressful situations. The stone helps to relax, let go and accept, resist stressful influences and provide mental (resilience) strength. Smoky quartz therefore also has a beneficial effect on anxiety (especially performance anxiety), nightmares, depression and suicidality. The stone stimulates a down-to- earth, pragmatic and positive attitude and promotes concentration. Smoky quartz protects against negative (electromagnetic) radiation (for example computers, mobile telephones and TV sets) and other negative influences from the environment (water veins, environmental pollution, etc.) and helps with meditation. It is a strong grounding stone for use during or after spiritual pursuits. Physically smoky quartz has an analgesic, anti-spasmodic and detoxifying effect and has a positive effect on back pain, nerves, abdomen, hips, pelvis, legs, headache, restless legs syndrome and the genitals. It can also help quit smoking and other addictions.

Grooming

Smoky quartz can discolour under the influence of (bright) sunlight.

Applications

Smoky quartz can be worn on or near the body, preferably on the skin. To combat stress, one can hold a smoky quartz in each hand.

In case of pain, the stone can be placed on the relevant part of the body.

The stone can be worn as a pendant for a strengthening effect of the back and nerves.

Chakra

Base Chakra (1st)

Zodiac sign

Taurus & Capricorn 

ROZENKWARTS / ROSE QUARTZ

 

ROZENKWARTS 

Algemene informatie

Rozenkwarts is roze van kleur en behoort tot de kwarts-familie. De steen is doorschijnend met een glasachtige tot vettige glans.

Werking

Rozenkwarts is bij uitstek de steen van het hart en de liefde. De steen werkt sterk in op het hart chakra en opent het hart om liefde te ontvangen en om liefde te geven. De steen trekt harmonieuze liefdes- en vriendschappelijke relaties aan en bevordert ook eigenliefde en zelfacceptatie. Rozenkwarts heeft een milde, zachte werking en werkt kalmerend bij verdriet en trauma’s en bevordert empathie, openheid en behulpzaamheid. De steen maakt ontvankelijk voor alle soorten schoonheid en stimuleert creativiteit en fantasie. Fysiek heeft de steen een positieve werking op het hart, de geslachtsorganen, seksuele problemen, de vruchtbaarheid, borst- en longkwalen en voorkomt duizeligheid. Tenslotte helpt het bij ouderdomskwalen zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson.

Verzorging

Rozenkwarts kan onder invloed van (fel) zonlicht verkleuren.

Chakra

Hartchakra (4e)

Sterrenbeeld

Stier & Weegschaal 

 

 

____________________

ROSE QUARTZ 

General information

Rose quartz is pink in color and belongs to the quartz family. The stone is translucent with a glassy to oily sheen.

Power

Rose quartz is the stone of the heart and love par excellence. The stone has a strong effect on the heart chakra and opens the heart to receive love and to give love. The stone attracts harmonious love and friendly relationships and also promotes self-love and self-acceptance. Rose quartz has a mild, gentle effect and has a calming effect on grief and trauma and promotes empathy, openness and helpfulness. The stone is receptive to all kinds of beauty and stimulates creativity and fantasy. Physically, the stone has a positive effect on the heart, sex organs, sexual problems, fertility, chest and lung ailments and prevents dizziness. Finally, it helps with age-related ailments such as Alzheimer’s and Parkinson’s.

Grooming

Rose quartz can discolour under the influence of (bright) sunlight.

Chakra

Heart chakra (4th)

Zodiac sign

Taurus & Libra 

TIJGEROOG / TIGER’S EYE

TIJGEROOG 

Algemene informatie

Tijgeroog is een opake geel- tot roodbruine steen met een zijdeglans. Valkenoog is een blauwgrijze variant van tijgeroog. De geelachtige variant wordt soms verkocht als het waardevollere kattenoog (chrysoberyl).

Werking

Tijgeroog is een beschermende steen die de aandacht naar binnen richt en naar het grotere geheel. De steen beschermt tegen negatieve invloeden van buitenaf en geeft inzicht in onszelf en anderen. De steen helpt om afstand te nemen, het overzicht te bewaren, informatie te integreren en je doelen te bereiken. In moeilijke periodes kan tijgeroog kracht, moed en vertrouwen geven en helpen met interne conflicten, dilemma’s, twijfel en besluiteloosheid. Tijgeroog bevordert rust, werkt pijnstillend, helpt bij overprikkeldheid van het zenuwstelsel en gaat hyperventilatie tegen. De steen heeft een positieve invloed op verkoudheid, astma, ogen, keel, geslachtsorganen en ontkrampt bij spanningen. Tijgeroog kan nuttig zijn voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen en depressies.

Verzorging

Tijgeroog kan op alle manieren gereinigd en opgeladen worden.

Chakra

Zonnevlecht (3e)

Sterrenbeeld

Tweelingen & Leeuw 

 

 

_________________

TIGER’S EYE 

General information

Tiger’s eye is an opaque yellow to reddish brown stone with a satin sheen. Falcon’s eye is a blue-gray variant of tiger’s eye. The yellowish variety is sometimes sold as the more valuable cat’s eye (chrysoberyl).

Power

Tiger’s Eye is a protective stone that directs attention inward and towards the bigger picture. The stone protects against negative external influences and provides insight into ourselves and others. The stone helps to distance yourself, keep an overview, integrate information and achieve your goals. In difficult times, tiger’s eye can provide strength, courage and confidence and help with internal conflicts, dilemmas, doubt and indecision. Tiger’s eye promotes rest, has an analgesic effect, helps with over-irritation of the nervous system and counteracts hyperventilation. The stone has a positive effect on colds, asthma, eyes, throat, genitals and relaxes in case of tension. Tiger eye can be helpful for people with personality disorders and depression.

Grooming

Tiger eye can be cleaned and recharged in all ways.

Chakra

Solar Plexus (3rd)

Zodiac sign

Gemini & Leo 

ZOETWATER PAREL / FRESHWATER PEARL

ZOETWATER PAREL 

Algemene informatie

Een zoetwater parel is organisch en wordt gevormd door bepaalde weekdieren.

Werking

Zuivering, vrede, emotionele balans en transformatie.
De zachte en zuiverende energie van parel brengt rust, vrede en verlichting. De zuiverende werking heeft niet alleen betrekking op het lichaam maar ook op de geest en ziel. Het stimuleert eigenschappen als eerlijkheid, integriteit, begrip, inzicht, wijsheid en acceptatie (van jezelf en anderen). Het helpt stress en negatieve emoties zoals boosheid en schuldgevoelens loslaten en brengt emotionele balans. Het zorgt voor een heldere geest, concentratie en focus en helpt mentale ruis en afleidende gedachten verminderen. Parel bevordert spirituele groei en transformatie en zorgt voor begeleiding hierbij doordat het contact helpt maken met gidsen, hogere energieën en kennisbronnen. Fysiek zuivert parel het lichaam en helpt stressgerelateerde klachten tegen gaan.

Verzorging

Parel bestaat uit relatief zacht, organisch materiaal en is veel kwetsbaarder dan de meeste edelstenen. Het is daarom het beste om ze zo min mogelijk bloot te stellen aan chemicaliën, cosmetica, schoonmaakmiddelen, zeep en fel zonlicht.

Chakra

Allemaal 

______________________________

FRESHWATER PEARL 

General information

A freshwater pearl is organic and is formed by certain mollusks.

Operation

Purification, peace, emotional balance and transformation.

The soft and purifying energy of pearl brings tranquility, peace and enlightenment. The purifying effect does not only concern the body but also the mind and soul. It stimulates qualities such as honesty, integrity, understanding, insight, wisdom and acceptance (of yourself and others). It helps release stress and negative emotions such as anger and guilt and brings emotional balance. It provides a clear mind, concentration and focus and helps reduce mental noise and distracting thoughts. Pearl promotes spiritual growth and transformation and provides guidance in this by helping to connect with guides, higher energies and sources of knowledge. Pearl physically purifies the body and helps combat stress-related complaints.

Grooming

Pearl consists of relatively soft, organic material and is much more fragile than most gemstones. It is therefore best to minimize their exposure to chemicals, cosmetics, cleaning products, soap and bright sunlight.

Chakra

All of them 

Contactformulier